ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Scoglio dello Scorzone [it] Scoglio dello Scorzone ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 abbasta [it] abbasta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Zanetti [it] Zanetti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 spezzati [it] spezzati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 moscato di Scanzo [it] moscato di Scanzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 contestualizzare [it] contestualizzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 esiziale [it] esiziale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 pregnanza [it] pregnanza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 preconizzare [it] preconizzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Ciraolo [it] Ciraolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 sputacchiare [it] sputacchiare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 confidare [it] confidare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 assonanza [it] assonanza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 sovvenzionare [it] sovvenzionare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 sponsorizzare [it] sponsorizzare ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 fidelizzare [it] fidelizzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 comburente [it] comburente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 solstizio [it] solstizio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 succhiotto [it] succhiotto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 trotto [it] trotto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Zanotti [it] Zanotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Mizano [it] Mizano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Flamini [it] Flamini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 lenzuola [it] lenzuola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 gomma americana [it] gomma americana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 stuzzicadenti [it] stuzzicadenti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 tessera [it] tessera ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 preterintenzionale [it] preterintenzionale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 freccia di direzione [it] freccia di direzione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 aizzare [it] aizzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ