ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Ibeenwo

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
30/11/2012 ikpu [ig] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ