ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 entorpecer [pt] entorpecer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 Jesus Cristo [pt] Jesus Cristo ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 Cristo Redentor [pt] Cristo Redentor ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 bolacha [pt] bolacha ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 Ornatos Violeta [pt] Ornatos Violeta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 arquitrave [pt] arquitrave ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 entretanto [pt] entretanto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 Lusíadas [pt] Lusíadas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 governanta [pt] governanta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 queijada [pt] queijada ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 golpe [pt] golpe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 eis aqui [pt] eis aqui ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 governador [pt] governador ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 Augusto [pt] Augusto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 somar [pt] somar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 façanha [pt] façanha ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 Mariana [pt] Mariana ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 peúga [pt] peúga ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 excepção [pt] excepção ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 governabilidade [pt] governabilidade ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 augurar [pt] augurar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 Gouveia [pt] Gouveia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 argola [pt] argola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 pormenorizado [pt] pormenorizado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 violoncelo [pt] violoncelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 música [pt] música ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 viola [pt] viola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 Timor [pt] Timor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 checo [pt] checo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 ábside [pt] ábside ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ