ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/11/2015 qui l'eût cru ! [fr] qui l'eût cru ! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2015 il m'a pas calculé [fr] il m'a pas calculé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2014 charretté [fr] charretté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] Siméon Stylite le Jeune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] Charenton-Saint-Maurice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 déniveler [fr] déniveler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 passerillage [fr] passerillage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 mélioratif [fr] mélioratif ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] Tristan et Iseut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 s'intituler [fr] s'intituler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 gemmage [fr] gemmage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 prétexté [fr] prétexté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 s'annexer [fr] s'annexer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 lové [fr] lové ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 inconditionnellement [fr] inconditionnellement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 s'écourter [fr] s'écourter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 séparemment [fr] séparemment ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 comparu [fr] comparu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] s'enrégimenter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] Longicorne brun de l'épinette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 s'aveugler [fr] s'aveugler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 un assistant social [fr] un assistant social ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 Cadoubal [fr] Cadoubal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 s'estimer [fr] s'estimer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 s'entremettre [fr] s'entremettre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 la belle-sœur [fr] la belle-sœur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 fait un travail [fr] fait un travail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 s'étoffer [fr] s'étoffer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 façonné [fr] façonné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 plates-bandes [fr] plates-bandes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ