ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 l'enfant [fr] l'enfant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2013 une assistante sociale [fr] une assistante sociale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2013 un roux ardent [fr] un roux ardent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2013 mourverdre [fr] mourverdre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2013 passerilles [fr] passerilles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2012 Cucurbitacé [fr] Cucurbitacé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2011 Trouillefou [fr] Trouillefou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2011 Fontenoy [fr] Fontenoy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2011 eurocentrisme [fr] eurocentrisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 estoquer [fr] estoquer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 ethnomusicologie [fr] ethnomusicologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 ethnocide [fr] ethnocide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 estonienne [fr] estonienne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 estoc [fr] estoc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 excepter [fr] excepter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 haruspicine [fr] haruspicine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 escrimeuse [fr] escrimeuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 laminoir [fr] laminoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 enjoliver [fr] enjoliver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 mangeotter [fr] mangeotter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2010 massaliote [fr] massaliote ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 anthropologie biologique [fr] anthropologie biologique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 anthropobiologie [fr] anthropobiologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 anoploure [fr] anoploure ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 eucaryote [fr] eucaryote ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 anomique [fr] anomique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 anglo-français [fr] anglo-français ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 angiologie [fr] angiologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 angiographie [fr] angiographie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 anaérobie [fr] anaérobie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ