ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 caryocinèse [fr] caryocinèse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 borrélie [fr] borrélie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 bivalent [fr] bivalent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 blastogenèse [fr] blastogenèse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/02/2010 hémolysine [fr] hémolysine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hypothèse [fr] hypothèse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hypolactasie [fr] hypolactasie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hypervitaminose [fr] hypervitaminose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hyperaccumulatrices [fr] hyperaccumulatrices ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hyperaccumulation [fr] hyperaccumulation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hydrotropisme [fr] hydrotropisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 histologie [fr] histologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hormone corticotrope [fr] hormone corticotrope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hormone adrénocorticotrope [fr] hormone adrénocorticotrope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hexamère [fr] hexamère ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 herptile [fr] herptile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 beursault [fr] beursault ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hémolyse [fr] hémolyse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 génique [fr] génique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hémoglobine [fr] hémoglobine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 globine [fr] globine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 gamète [fr] gamète ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 fer sérique [fr] fer sérique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 isoète [fr] isoète ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 galidie [fr] galidie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 flore intestinale [fr] flore intestinale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 gravide [fr] gravide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 paronomase [fr] paronomase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 hyperaccumulateur [fr] hyperaccumulateur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 lactase [fr] lactase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ