ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 mérione [fr] mérione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 intracellulaire [fr] intracellulaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 métallicole [fr] métallicole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 néoténie [fr] néoténie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 mycètes [fr] mycètes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 mycète [fr] mycète ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 myoglobine [fr] myoglobine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 encoche [fr] encoche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 morula [fr] morula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 réchauffement climatique [fr] réchauffement climatique ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/02/2010 réchauffement planétaire [fr] réchauffement planétaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 microsatellite [fr] microsatellite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 débander [fr] débander ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 bandoir [fr] bandoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 effet d'albédo [fr] effet d'albédo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 Domaine du Pegau [fr] Domaine du Pegau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 arc [fr] arc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 Frédéric Charles Rau [fr] Frédéric Charles Rau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 réchauffement global [fr] réchauffement global ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 bander [fr] bander ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 Altiligériens [fr] Altiligériens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 ligérien [fr] ligérien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 empennage [fr] empennage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 cadran [fr] cadran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 arc droit [fr] arc droit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 arc composite [fr] arc composite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 enferron [fr] enferron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 franc-archer [fr] franc-archer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 encorder [fr] encorder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2010 bouquer [fr] bouquer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ