ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ
09/10/2017 I've asked them [en] I've asked them ਉਚਾਰਨ
05/10/2017 To jsou moje kufry. [cs] To jsou moje kufry. ਉਚਾਰਨ
03/10/2017 That's me [en] That's me ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Right or wrong, my country! [en] Right or wrong, my country! ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Chi s'impiccia colle frasche, la minestra sa di fumo. [it] Chi s'impiccia colle frasche, la minestra sa di fumo. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Dove vai? Le son cipolle. [it] Dove vai? Le son cipolle. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 È diventato lo zimbello di tutti. [it] È diventato lo zimbello di tutti. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Si può scrivere "zigano" o "tzigano" o "tsigano", ma in ogni caso si pronuncia "tzigano", con la zeta sorda. [it] Si può scrivere "zigano" o "tzigano" o "tsigano", ma in ogni caso si pronuncia "tzigano", con la zeta sorda. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Lo zaconico, dialetto arcaico del Peloponnèso orientale. [it] Lo zaconico, dialetto arcaico del Peloponnèso orientale. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Per il freddo, non ho un solo dito che non sia intirizzito. [it] Per il freddo, non ho un solo dito che non sia intirizzito. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Soffia una brezza piacevolissima. [it] Soffia una brezza piacevolissima. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Eh! Se ci dovessimo impensierire per tutte le maldicenze e i pettegolezzi... [it] Eh! Se ci dovessimo impensierire per tutte le maldicenze e i pettegolezzi... ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Non gli dar retta: non è che uno stupido pettegolezzo! [it] Non gli dar retta: non è che uno stupido pettegolezzo! ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 L'agape è il banchetto eucaristico dei primi cristiani. [it] L'agape è il banchetto eucaristico dei primi cristiani. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 La schizofrenia consiste in un processo di dissociazione della personalità. [it] La schizofrenia consiste in un processo di dissociazione della personalità. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Il mio amico non è solo intelligente, è proprio un genio! [it] Il mio amico non è solo intelligente, è proprio un genio! ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Gli manca il più elementare senso di giustizia. [it] Gli manca il più elementare senso di giustizia. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 "Vedi Napoli e poi muori", dice il proverbio. [it] "Vedi Napoli e poi muori", dice il proverbio. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Firenze è, o dovrebb'essere, la capitale della lingua. [it] Firenze è, o dovrebb'essere, la capitale della lingua. ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Solo e pensoso i più deserti campi... (Petrarca) [it] Solo e pensoso i più deserti campi... (Petrarca) ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 My country, right or wrong! [Carl Schurz] [en] My country, right or wrong! [Carl Schurz] ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Harmonie ! Qui nous vins d'Italie et qui lui vins des cieux ! [fr] Harmonie ! Qui nous vins d'Italie et qui lui vins des cieux ! ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 England is the mother of parliaments. [John Bright] [en] England is the mother of parliaments. [John Bright] ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Tout homme a deux pays: sa patrie et la France [fr] Tout homme a deux pays: sa patrie et la France ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren [de] Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 La raison du plus fort est toujours la meilleure [fr] La raison du plus fort est toujours la meilleure ਉਚਾਰਨ
26/09/2017 Elementary, my dear Watson [en] Elementary, my dear Watson ਉਚਾਰਨ
25/09/2017 Dedicated by Permission to Her Most Gracious Majesty the Queen [en] Dedicated by Permission to Her Most Gracious Majesty the Queen ਉਚਾਰਨ
25/09/2017 Paul Getty junior fu rapito a Roma nel 1973. [it] Paul Getty junior fu rapito a Roma nel 1973. ਉਚਾਰਨ
20/09/2017 Napsal jsem ti ten dopis [cs] Napsal jsem ti ten dopis ਉਚਾਰਨ