ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 campo di calcio [it] campo di calcio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] agenzia di viaggi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] agenzia di viaggio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 officina auto [it] officina auto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] uscita d'emergenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 polisportivo [it] polisportivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 pista di sci [it] pista di sci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 fermata dei taxi [it] fermata dei taxi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 fermata della metropolitana [it] fermata della metropolitana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 stivaletti [it] stivaletti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 bibita analcolica [it] bibita analcolica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 berretto con visiera [it] berretto con visiera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 giacca elegante [it] giacca elegante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 maglietta intima [it] maglietta intima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 palmo della mano [it] palmo della mano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 orecchio interno [it] orecchio interno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 uomo delle pulizie [it] uomo delle pulizie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 centomila [it] centomila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 telecinesi [it] telecinesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 pandette [it] pandette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 zattera [it] zattera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 zimbello [it] zimbello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 zigano [it] zigano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 zaconico [it] zaconico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Guglielmo Zucconi [it] Guglielmo Zucconi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Vittorio Zucconi [it] Vittorio Zucconi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 zucconaggine [it] zucconaggine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 zuccone [it] zuccone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 zazzere [it] zazzere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 azalea [it] azalea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ