ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 noster [la] noster ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 placet [la] placet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 floruit [la] floruit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 gratuito [la] gratuito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 gratuitus [la] gratuitus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Guerra di restaurazione portoghese [it] Guerra di restaurazione portoghese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 fare il portoghese [it] fare il portoghese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 portoghese [it] portoghese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 il presidente Mattarella [it] il presidente Mattarella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Neemia [it] Neemia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 intrafinefatta [it] intrafinefatta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 adhuc [la] adhuc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Ma bene! [it] Ma bene! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 va tutto bene [it] va tutto bene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 va bene [it] va bene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Podrecca [it] Podrecca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 zeppole [it] zeppole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 esosamente [it] esosamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 esose [it] esose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 esosi [it] esosi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 esosa [it] esosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 coeso [it] coeso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 obesi [it] obesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 obeso [it] obeso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Alcide [it] Alcide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 schizofrenicamente [it] schizofrenicamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 schizofrenici [it] schizofrenici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 dettisi [it] dettisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 dettosi [it] dettosi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 dicendosi [it] dicendosi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ