ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 striscia di Gaza [it] striscia di Gaza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 sacerdozio [it] sacerdozio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Boezio [it] Boezio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Francesco Boezi [it] Francesco Boezi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Luca Morini [it] Luca Morini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Giovanni Santucci [it] Giovanni Santucci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 francese [it] francese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 intirizzito [it] intirizzito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 brezza [it] brezza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 pettegolezzi [it] pettegolezzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 pettegolezzo [it] pettegolezzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 azzurrognolo [it] azzurrognolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 verdognolo [it] verdognolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 amarognolo [it] amarognolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Bruno Migliorini [it] Bruno Migliorini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 spocchioso [it] spocchioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 agape [it] agape ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 epiclesi [it] epiclesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 cineserie [it] cineserie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Boniver [it] Boniver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 schizzinoso [it] schizzinoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 pesantemente [it] pesantemente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 carta vincente [it] carta vincente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 estenuanti [it] estenuanti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 esercizio spirituale [it] esercizio spirituale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 fabbisogno idrico [it] fabbisogno idrico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 spocchiose [it] spocchiose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 schizofrenia [it] schizofrenia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 oscillatori [it] oscillatori ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 era digitale [it] era digitale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ