ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 fare orario continuato [it] fare orario continuato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 orario continuato [it] orario continuato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 fuso orario [it] fuso orario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 progetto pilota [it] progetto pilota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 giorno lavorativo [it] giorno lavorativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Arezzo [it] Arezzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 brutto ceffo [it] brutto ceffo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 sospesi [it] sospesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 piano strategico [it] piano strategico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 esente da colpe [it] esente da colpe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 ingrandendo [it] ingrandendo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Domenico Tedesco [it] Domenico Tedesco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Diego Fabbrini [it] Diego Fabbrini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 genio [it] genio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 fare segno [it] fare segno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 tendere l'orecchio [it] tendere l'orecchio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 giustizia [it] giustizia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 infiorescenza [it] infiorescenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 appeso a un filo [it] appeso a un filo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 guerra asimmetrica [it] guerra asimmetrica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Napoli [it] Napoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 Firenze [it] Firenze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 centro nevralgico [it] centro nevralgico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 gioco da tavolo [it] gioco da tavolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 pensoso [it] pensoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 sguardo pensoso [it] sguardo pensoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 ristorante giapponese [it] ristorante giapponese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 spirito di iniziativa [it] spirito di iniziativa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 sanguinosissimo [it] sanguinosissimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/09/2017 basandosi [it] basandosi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ