ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 incolonni [it] incolonni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 incolonno [it] incolonno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 colonne d'Ercole [it] colonne d'Ercole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Odo delle Colonne [it] Odo delle Colonne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Guido delle Colonne [it] Guido delle Colonne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Montecompatri [it] Montecompatri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Leo Colonna [it] Leo Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Ginevra Colonna [it] Ginevra Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Sciarra Colonna [it] Sciarra Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Oddone Colonna [it] Oddone Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Giovanni Colonna [it] Giovanni Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 colonna sonora [it] colonna sonora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 colonna tortile [it] colonna tortile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Colonna di Marco Aurelio [it] Colonna di Marco Aurelio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 colonna biconica [it] colonna biconica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 colonna conica [it] colonna conica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 colonna portante [it] colonna portante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 quinta colonna [it] quinta colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 colonna vertebrale [it] colonna vertebrale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Pompeo Colonna [it] Pompeo Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Montecompatri Colonna [it] Montecompatri Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Vittoria Colonna [it] Vittoria Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Angelo Michele Colonna [it] Angelo Michele Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Colonna [it] Colonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 colonne [it] colonne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 Ceparello [it] Ceparello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 perorano [it] perorano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 perori [it] perori ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 peroro [it] peroro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2017 peròra [it] peròra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ