ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 alfa [it] alfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 Paperinik [it] Paperinik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 Diabolik [it] Diabolik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 tacchetto intercambiabile [it] tacchetto intercambiabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 Vaduz [it] Vaduz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 Maronilli [it] Maronilli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 sgonfia [it] sgonfia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 pinacoteche [it] pinacoteche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2017 Cocchetti [it] Cocchetti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 carissimo [it] carissimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Emilio Pompilio Miraglia [it] Emilio Pompilio Miraglia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 differenziano [it] differenziano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 equa [it] equa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 equa [la] equa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 avvinti [it] avvinti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 adatte [it] adatte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 difensive [it] difensive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 fortificazioni [it] fortificazioni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 dirigerne [it] dirigerne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 manovrarle [it] manovrarle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 collegata [it] collegata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 utilizzi [it] utilizzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 realizzandone [it] realizzandone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 settori [it] settori ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 televisiva [it] televisiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 luogo di residenza [it] luogo di residenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 ἦθος [grc] ἦθος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 γραμματιστής [grc] γραμματιστής ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 περιβάλλω [grc] περιβάλλω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 Crassus [la] Crassus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ