ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Nataša [hr] Nataša ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Žarko [hr] Žarko ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/11/2010 Branimir [hr] Branimir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Ljudevit [hr] Ljudevit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Gabrijel [hr] Gabrijel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Rafael [hr] Rafael ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Darko [hr] Darko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Željko [hr] Željko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Mario [hr] Mario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Stanislav [hr] Stanislav ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Denis [hr] Denis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Snježana [hr] Snježana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Jasminka [hr] Jasminka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Ivan Krstitelj [hr] Ivan Krstitelj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Miroslav [hr] Miroslav ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Dubravka [hr] Dubravka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Blaženko [hr] Blaženko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Blaženka [hr] Blaženka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Tatjana [hr] Tatjana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Zlatko [hr] Zlatko ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/11/2010 Jelena [hr] Jelena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Zvjezdan [hr] Zvjezdan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Matilda [hr] Matilda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Patricija [hr] Patricija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Emanuel [hr] Emanuel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Domagoj [hr] Domagoj ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/11/2010 Elizabeta [hr] Elizabeta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Anastazija [hr] Anastazija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Ambrozije [hr] Ambrozije ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2010 Augustin [hr] Augustin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ