ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/01/2014 Diomede [en] Diomede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2013 HYEFC [en] HYEFC ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2013 Nemo [en] Nemo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2013 Samantha [en] Samantha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2013 Brigitte [en] Brigitte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2013 bayonet [en] bayonet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2013 Ted Bundy [en] Ted Bundy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2013 mahalee [en] mahalee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ