ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 spand [da] spand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 gudmand [da] gudmand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 humøret [da] humøret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 giftede [da] giftede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 blev gift [da] blev gift ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 berørt [da] berørt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 markedet [da] markedet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 opgør [da] opgør ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 forstod [da] forstod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2013 modersmål [da] modersmål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 fløjtede [da] fløjtede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 juleferie [da] juleferie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 kartoffelferie [da] kartoffelferie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 lillebror [da] lillebror ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 juleferien [da] juleferien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 gaver [da] gaver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 basis [da] basis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 præsentation [da] præsentation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 alfabetet [da] alfabetet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 ordenstal [da] ordenstal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 sprøjte [da] sprøjte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2013 at servere [da] at servere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 savn [da] savn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 anslå [da] anslå ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Erik Jan Hanussen [da] Erik Jan Hanussen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Hovelskov [da] Hovelskov ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 smidighed [da] smidighed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 PIL [da] PIL ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Martin Lohse [da] Martin Lohse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 café au lait [da] café au lait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ