ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 basketball [da] basketball ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 swimmingpool [da] swimmingpool ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 bosted [da] bosted ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 arbejdssted [da] arbejdssted ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 dels [da] dels ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 vokse op [da] vokse op ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 energi [da] energi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 i begyndelsen [da] i begyndelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 reparere [da] reparere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 femøre [da] femøre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 det er synd [da] det er synd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 utydelig [da] utydelig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Kronjyden [da] Kronjyden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 shoppe [da] shoppe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 spille tennis [da] spille tennis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/02/2013 regeringen [da] regeringen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 foreningen [da] foreningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 hjalp [da] hjalp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 tabte [da] tabte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 forsvandt [da] forsvandt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 fortalte [da] fortalte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Hilde [da] Hilde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Hild [da] Hild ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Hildemar [da] Hildemar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Elgiganten [da] Elgiganten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 rase [da] rase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 Nuuk [da] Nuuk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 episk [da] episk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 bredde [da] bredde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2013 ægget [da] ægget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ