ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 umilit [ro] umilit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 credinţă [ro] credinţă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 destul [ro] destul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 închina [ro] închina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 ochire [ro] ochire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 îmbulzit [ro] îmbulzit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 praz [ro] praz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 caustic [ro] caustic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 îmbulzi [ro] îmbulzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 proeminență [ro] proeminență ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 îngrămădire [ro] îngrămădire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 îngrămădit [ro] îngrămădit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 îngrămădi [ro] îngrămădi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 protuberanță [ro] protuberanță ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 burduşire [ro] burduşire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 ticsire [ro] ticsire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 ticsit [ro] ticsit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 convexitate [ro] convexitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 bulb [ro] bulb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 convex [ro] convex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 burdușit [ro] burdușit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 burduşi [ro] burduşi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 towels [en] towels ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 bulb [en] bulb ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 literă [ro] literă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 crâmpei [ro] crâmpei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 exersa [ro] exersa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 exersare [ro] exersare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 scriere [ro] scriere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 proeminent [ro] proeminent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ