ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 vânzare [ro] vânzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 scrie [ro] scrie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 lichida [ro] lichida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 neachitat [ro] neachitat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 achitat [ro] achitat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 încropi [ro] încropi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 exercițiu [ro] exercițiu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 salariat [ro] salariat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 salariza [ro] salariza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 bugetar [ro] bugetar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 buget [ro] buget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 privire [ro] privire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 reclamant [ro] reclamant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 neplătit [ro] neplătit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 dună [ro] dună ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 damă [ro] damă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 Scornicești [ro] Scornicești ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 pizmă [ro] pizmă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 retezat [ro] retezat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 reteza [ro] reteza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 vinde [ro] vinde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 instrument [ro] instrument ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 vândut [ro] vândut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 fugar [ro] fugar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 Salut! [ro] Salut! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 pricină [ro] pricină ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 nimeri [ro] nimeri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 chestie [ro] chestie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 tristă [ro] tristă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 cules [ro] cules ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ