ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/01/2015 veraneando [es] veraneando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2015 aretes [es] aretes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2015 aventajarnos [es] aventajarnos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2014 languidez [es] languidez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2014 polilla [es] polilla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2014 anclaje [es] anclaje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2014 abrupto [es] abrupto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2014 mari mari [arn] mari mari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2014 bermejo [es] bermejo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
14/05/2014 cerramos [es] cerramos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/05/2014 especialista [es] especialista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 limadura [es] limadura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 véase [es] véase ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 tuteo [es] tuteo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 espaciado [es] espaciado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 longadura [es] longadura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 moda [es] moda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 irreversible [es] irreversible ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 Santiago Salvador [es] Santiago Salvador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 billetera [es] billetera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 enfermedad [es] enfermedad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 remedio [es] remedio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 Sixto [es] Sixto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2014 hereje [es] hereje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2014 dislexia [es] dislexia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/05/2014 deambula [es] deambula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2014 Mozárabes [es] Mozárabes ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
12/05/2014 homónimo [es] homónimo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/05/2014 Añelo [es] Añelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2014 basándonos [es] basándonos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ