ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/04/2012 intercept [en] intercept ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2012 cross the Rubicon [en] cross the Rubicon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2012 astrolabe [en] astrolabe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2012 astrogeology [en] astrogeology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2012 Tinker Toys [en] Tinker Toys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2012 fetishization [en] fetishization ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2012 democratization [en] democratization ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 Arachnology [en] Arachnology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 portmanteau [en] portmanteau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 codex [en] codex ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 pirate [en] pirate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 messenger [en] messenger ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 achoo [en] achoo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 serena [en] serena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 serial [en] serial ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 serene [en] serene ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 serenity [en] serenity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 commandeer [en] commandeer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 Kasey [en] Kasey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 flammable [en] flammable ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 inflammatory [en] inflammatory ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 dare [en] dare ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 drum [en] drum ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 guitar [en] guitar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 xylophone [en] xylophone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 fjord [en] fjord ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 dire [en] dire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 whistle [en] whistle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 relevance [en] relevance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 sneakiness [en] sneakiness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ