ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 fellowship [en] fellowship ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 Lord of the Rings [en] Lord of the Rings ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 escapism [en] escapism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 RuneScape [en] RuneScape ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 composition [en] composition ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 slither [en] slither ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 rampart [en] rampart ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 arthropod [en] arthropod ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 crucify [en] crucify ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 graciously [en] graciously ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 oscillation [en] oscillation ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 trollop [en] trollop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 overwhelm [en] overwhelm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 clockwork [en] clockwork ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 unhygienic [en] unhygienic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 self-centeredness [en] self-centeredness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 gyroscopic [en] gyroscopic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 serpentine [en] serpentine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 feline [en] feline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 Madeleine [en] Madeleine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 strawberry [en] strawberry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 Dysmorphic [en] Dysmorphic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 unmanageable [en] unmanageable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 organism [en] organism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 transcendent [en] transcendent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 chronological [en] chronological ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 rescheduled [en] rescheduled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 Endocrinopathy [en] Endocrinopathy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 stigmatise [en] stigmatise ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ