ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/09/2020 玄関 [ltc] 玄関 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 ἐπικλάω [grc] ἐπικλάω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 πίνον [grc] πίνον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 σχελίς [grc] σχελίς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 γενειάς [grc] γενειάς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 ἴλη [grc] ἴλη ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 ἱλάσκομαι [grc] ἱλάσκομαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 肱二头肌 [ltc] 肱二头肌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 你好 [ltc] 你好 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 huanghuali [ltc] huanghuali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 波羅蜜多 [ltc] 波羅蜜多 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 [ltc] 艸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2020 [ltc] 阜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Brahmā [sa] Brahmā ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Viṣṇu [sa] Viṣṇu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Garuḍa [sa] Garuḍa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 aSTApaJcAzat [sa] aSTApaJcAzat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Śrī-mahādevī [sa] Śrī-mahādevī ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 श्रीमहादेवी [sa] श्रीमहादेवी ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Śrīmahādevī [sa] Śrīmahādevī ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 विनता [sa] विनता ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 कश्यप [sa] कश्यप ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Naṭarāja [sa] Naṭarāja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Kṛṣṇa [sa] Kṛṣṇa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 marjaryasana [sa] marjaryasana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] μακαρισθῶμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῇ [grc] μακαρισθῇ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῇς [grc] μακαρισθῇς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῶ [grc] μακαρισθῶ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] μακαρισθῶσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ