ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Brahmā [sa] Brahmā ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Viṣṇu [sa] Viṣṇu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Garuḍa [sa] Garuḍa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 aSTApaJcAzat [sa] aSTApaJcAzat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Śrī-mahādevī [sa] Śrī-mahādevī ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 श्रीमहादेवी [sa] श्रीमहादेवी ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Śrīmahādevī [sa] Śrīmahādevī ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 विनता [sa] विनता ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 कश्यप [sa] कश्यप ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Naṭarāja [sa] Naṭarāja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 Kṛṣṇa [sa] Kṛṣṇa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 marjaryasana [sa] marjaryasana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] μακαρισθῶμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῇ [grc] μακαρισθῇ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῇς [grc] μακαρισθῇς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῶ [grc] μακαρισθῶ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] μακαρισθῶσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῆτε [grc] μακαρισθῆτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ἦσαν [grc] μεμακαρισμένοι ἦσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσιν [grc] μεμακαρισμένοι ὦσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦσι [grc] μεμακαρισμένοι ὦσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ἦτε [grc] μεμακαρισμένοι ἦτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι ὦμεν [grc] μεμακαρισμένοι ὦμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖ [grc] μεμακαρισμένος ᾖ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένος ᾖς [grc] μεμακαρισμένος ᾖς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένος ὦ [grc] μεμακαρισμένος ὦ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρίζοιντο [grc] μακαρίζοιντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρίζοισθε [grc] μακαρίζοισθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαριζοίμεθα [grc] μακαριζοίμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρίζοιτο [grc] μακαρίζοιτο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ