ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
10/01/2019 [ltc] 離 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 呼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 卑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 卑彌呼 [ltc] 卑彌呼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 邪馬臺國 [ja] 邪馬臺國 ਉਚਾਰਨ poyotan ਵੱਲੋਂ
10/01/2019 邪馬臺國 [ltc] 邪馬臺國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 台 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 臺 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 難 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 凍 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 資 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 馬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 烏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 彌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 耶 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 陁 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 良 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 何 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 何西良 [ltc] 何西良 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2018 æthelƿulf [ang] æthelƿulf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2018 æthelwulf [ang] æthelwulf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 而 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 求 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 諸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 野 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 禮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 失 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 無 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 否 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 不 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ