ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 山 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 寒 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 桓 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 刪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 仙 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 元 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 先 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 臻 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 痕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 魂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 眞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 真 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 諄 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 欣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 殷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 文 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 宕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 唐 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 陽 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 曾 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 登 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 蒸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 梗 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 庚 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 耕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 冬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 鍾 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 江 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 青 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 通 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ