ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 東 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 ech [enm] ech ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 clepe [enm] clepe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 brenne [enm] brenne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 certes [enm] certes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 gonne [enm] gonne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 hir [enm] hir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 aventure [enm] aventure ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 lite [enm] lite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 gan [enm] gan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 coy [enm] coy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 eke [enm] eke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 han [enm] han ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 cas [enm] cas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 anon [enm] anon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 kan [enm] kan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 hem [enm] hem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 fay [enm] fay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 Beth [enm] Beth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 as [enm] as ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 atte [enm] atte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 moot [enm] moot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 axe [enm] axe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 fey [enm] fey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 al [enm] al ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 bet [enm] bet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 but [enm] but ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 or [enm] or ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 clerk [enm] clerk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2018 le [enm] le ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ