ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 an [ang] an ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 sealt [ang] sealt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 Mann [ang] Mann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 toþ [ang] toþ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 tƿa [ang] tƿa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 TWA [ang] TWA ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 sunne [ang] sunne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 禮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 失 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 諸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 求 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 野 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2018 [ltc] 而 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 不 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 否 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 無 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 世界 [ltc] 世界 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 世 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 界 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 花 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 wite [ang] wite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 [ltc] 有 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 茶 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 火 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 地球 [ltc] 地球 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 球 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 地 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 天地 [ltc] 天地 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 女 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 天 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ