ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴησαν [grc] μεμακαρισμένοι εἴησαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἶτε [grc] μεμακαρισμένοι εἶτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴητε [grc] μεμακαρισμένοι εἴητε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἶμεν [grc] μεμακαρισμένοι εἶμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴημεν [grc] μεμακαρισμένοι εἴημεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴη [grc] μεμακαρισμένος εἴη ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴης [grc] μεμακαρισμένος εἴης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴην [grc] μεμακαρισμένος εἴην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαριζέσθωσαν [grc] μακαριζέσθωσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθήτωσαν [grc] μακαρισθήτωσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθήτω [grc] μακαρισθήτω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρίσθων [grc] μεμακαρίσθων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρίσθω [grc] μεμακαρίσθω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθήσεσθαι [grc] μακαρισθήσεσθαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῆναι [grc] μακαρισθῆναι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μεμακαρίσθαι [grc] μεμακαρίσθαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαριζομένῳ [grc] μακαριζομένῳ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 λαιλαψ [grc] λαιλαψ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 ἀλέκτωρ [grc] ἀλέκτωρ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 μακαρισθῶσιν [grc] μακαρισθῶσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 是非成败 [ltc] 是非成败 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 博饼 [ltc] 博饼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 [ltc] 姐 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2019 barque [en] barque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/04/2019 禮失而求諸野 [ltc] 禮失而求諸野 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2019 consobrinal [en] consobrinal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 [ltc] 離 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 難彌離彌凍國 [ltc] 難彌離彌凍國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 古資彌凍國 [ltc] 古資彌凍國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2019 彌烏邪馬國 [ltc] 彌烏邪馬國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ