ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 雨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 雪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 他 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 他人 [ltc] 他人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 家 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 好 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 白 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 的 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 朋友 [ltc] 朋友 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 朋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 友 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 友人 [ltc] 友人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 [ltc] 小 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2018 日本 [ltc] 日本 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 為 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 爲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 所 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 先生 [ltc] 先生 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 月 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 水 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 中京 [ltc] 中京 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 上京 [ltc] 上京 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 東京 [ltc] 東京 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 京 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 北京 [ltc] 北京 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 南京 [ltc] 南京 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 南 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 我 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 本 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ