ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 宋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 遼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 隋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 孫吳 [ltc] 孫吳 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 孫 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 吳 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 巴國 [ltc] 巴國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 巴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 巴蜀 [ltc] 巴蜀 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 蜀 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 蜀國 [ltc] 蜀國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 蜀漢 [ltc] 蜀漢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 [ltc] 魏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 魏國 [ltc] 魏國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 曹魏 [ltc] 曹魏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2018 三國 [ltc] 三國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 東漢 [ltc] 東漢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 西漢 [ltc] 西漢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 大漢 [ltc] 大漢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 漢代 [ltc] 漢代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 漢朝 [ltc] 漢朝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 大秦 [ltc] 大秦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 秦代 [ltc] 秦代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 秦朝 [ltc] 秦朝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 [ltc] 秦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 戰國時代 [ltc] 戰國時代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 時代 [ltc] 時代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 [ltc] 時 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 戰國 [ltc] 戰國 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 [ltc] 戰 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ