ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 春秋 [ltc] 春秋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 [ltc] 秋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 [ltc] 春 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 北周 [ltc] 北周 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 [ltc] 北 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 東周 [ltc] 東周 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 西夏 [ltc] 西夏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 西周 [ltc] 西周 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 西 [ltc] 西 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 周代 [ltc] 周代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 周朝 [ltc] 周朝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2018 [ltc] 周 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 商代 [ltc] 商代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 商朝 [ltc] 商朝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 商 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 殷代 [ltc] 殷代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 殷朝 [ltc] 殷朝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 大夏 [ltc] 大夏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 大 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 朝代 [ltc] 朝代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 夏代 [ltc] 夏代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 代 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 夏朝 [ltc] 夏朝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 朝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 華夏 [ltc] 華夏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 夏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 中華 [ltc] 中華 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 [ltc] 華 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 漢文 [ltc] 漢文 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2018 中文 [ltc] 中文 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ