ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 床 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 幫 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 滂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 並 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 明 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 非 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 敷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 奉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 微 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 端 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 透 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 定 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 泥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 知 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 徹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 澄 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 娘 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 來 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 精 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 清 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 從 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 心 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 邪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 莊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 初 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 崇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 生 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 俟 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 照 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 穿 [ltc] 穿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ