ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 牀 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 日 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 審 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 禪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 章 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 昌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 書 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 船 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 以 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 見 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 溪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 群 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 疑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 影 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 曉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 匣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 云 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2018 [ltc] 喻 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 果 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 歌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 戈 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 假 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 麻 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 遇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 模 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 魚 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 虞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 蟹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 咍 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 灰 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ