ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Kawdek

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Kawdek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 泰 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 皆 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 佳 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 夬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 祭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 廢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 齊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 止 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 支 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 脂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 之 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 效 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 豪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 肴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 宵 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 蕭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 流 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 侯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 尤 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 幽 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 咸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 覃 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 談 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 銜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 鹽 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 嚴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 凡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 添 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 深 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2018 [ltc] 侵 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ