ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/06/2014 buzzworthy [en] buzzworthy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2014 chicken [en] chicken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/06/2011 antidepressants [en] antidepressants ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/06/2011 Henry VIII [en] Henry VIII ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 Cuthbert [en] Cuthbert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 The Ozarks [en] The Ozarks ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/05/2009 Northumbria [en] Northumbria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 unbeknownst [en] unbeknownst ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 rioting [en] rioting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 alight [en] alight ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/05/2009 repeated [en] repeated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 eyelet [en] eyelet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 Carrel [en] Carrel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 enumerable [en] enumerable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 Christina Ricci [en] Christina Ricci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 Reese Witherspoon [en] Reese Witherspoon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/05/2009 bones [en] bones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 Cars [en] Cars ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/05/2009 Winona Ryder [en] Winona Ryder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 Jericho [en] Jericho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 Star Trek [en] Star Trek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 Earl Grey [en] Earl Grey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 Marilyn Monroe [en] Marilyn Monroe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/05/2009 allele [en] allele ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/05/2009 dead [en] dead ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/05/2009 bluetooth [en] bluetooth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 gymnasium [en] gymnasium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 conservatory [en] conservatory ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/05/2009 holocaust [en] holocaust ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2009 contraband [en] contraband ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ