ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 respirator [en] respirator ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 witty [en] witty ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 rightward [en] rightward ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 sitter [en] sitter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 centerboard [en] centerboard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 haughty [en] haughty ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 hatting [en] hatting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 wife-beater [en] wife-beater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 beater [en] beater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 gradeability [en] gradeability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 bittered [en] bittered ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 affectivity [en] affectivity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 affectability [en] affectability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 bettered [en] bettered ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 biter [en] biter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 comparability [en] comparability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 outers [en] outers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 answerability [en] answerability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 unpardonable [en] unpardonable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 taxability [en] taxability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 permitting [en] permitting ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 knotting [en] knotting ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 metallically [en] metallically ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 mathematic [en] mathematic ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/02/2012 fatty [en] fatty ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 portal [en] portal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 morality [en] morality ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
20/08/2011 warhead [en] warhead ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2011 uh-hunh [en] uh-hunh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2011 billiards [en] billiards ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ