ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/07/2009 najtingalo [eo] najtingalo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2009 nazkataro [eo] nazkataro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2009 haŭtmakulo [eo] haŭtmakulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2009 ĉerko [eo] ĉerko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Wehrseifen [de] Wehrseifen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Kuttenreich [de] Kuttenreich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Fichter [de] Fichter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Bruns [de] Bruns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Feinäugle [de] Feinäugle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Dintzner [de] Dintzner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Eck [de] Eck ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/07/2009 freigebig [de] freigebig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 gefasst [de] gefasst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Anschluss [de] Anschluss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Ausschuss [de] Ausschuss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 gewiss [de] gewiss ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/07/2009 bojkoti [eo] bojkoti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 skermisto [eo] skermisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 verto [eo] verto ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 akcipitro [eo] akcipitro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 utila [eo] utila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 nesto [eo] nesto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 danco [eo] danco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 agrikulturo [eo] agrikulturo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 transporto [eo] transporto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 hobio [eo] hobio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 edukado [eo] edukado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 ekonomio [eo] ekonomio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 filozofio [eo] filozofio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 historio [eo] historio ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ