ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
16/01/2011 galop [it] galop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galloromanzo [it] galloromanzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galvanismo [it] galvanismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 Gallone [it] Gallone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galoppatoio [it] galoppatoio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallonato [it] gallonato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galoppata [it] galoppata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallomania [it] gallomania ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallismo [it] gallismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallinella [it] gallinella ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/01/2011 gallinaio [it] gallinaio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallinaceo [it] gallinaceo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallinaccio [it] gallinaccio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallico [it] gallico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallicano [it] gallicano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallicanesimo [it] gallicanesimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galletta [it] galletta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gallego [it] gallego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galleggiamento [it] galleggiamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galla [it] galla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galero [it] galero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galeopiteco [it] galeopiteco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galeone [it] galeone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galego [it] galego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galbulo [it] galbulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galattoforo [it] galattoforo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galattico [it] galattico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 galassia [it] galassia ਉਚਾਰਨ shalafi81 ਵੱਲੋਂ
16/01/2011 galantomismo [it] galantomismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2011 gal [it] gal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ