ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
18/12/2010 epentesi [it] epentesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epicrisi [it] epicrisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 endovena [it] endovena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enfiagione [it] enfiagione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enocianina [it] enocianina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enterite [it] enterite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enterocolite [it] enterocolite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enterologia [it] enterologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 entratura [it] entratura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enumerazione [it] enumerazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 EPA [it] EPA ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epagoge [it] epagoge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 eparina [it] eparina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epatalgia [it] epatalgia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epatica [it] epatica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epatite [it] epatite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epatomegalia [it] epatomegalia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epatopatia [it] epatopatia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epatta [it] epatta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epeira [it] epeira ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epica [it] epica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epicicloide [it] epicicloide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epidemiologia [it] epidemiologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enigmista [it] enigmista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 entrobordo [it] entrobordo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 entroterra [it] entroterra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enduro [it] enduro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epicarpo [it] epicarpo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epicedio [it] epicedio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epicentro [it] epicentro ਉਚਾਰਨ giorgiospizzi ਵੱਲੋਂ