ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
18/12/2010 epiciclo [it] epiciclo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epidiascopio [it] epidiascopio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 epididimo [it] epididimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 ennagono [it] ennagono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enfiteuta [it] enfiteuta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 Eocene [it] Eocene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 enfisema [it] enfisema ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 endoscopio [it] endoscopio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 endoreattore [it] endoreattore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 endoplasma [it] endoplasma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2010 endoparassita [it] endoparassita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2010 Giusto de' Menabuoi [it] Giusto de' Menabuoi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2010 epatoprotettivo [it] epatoprotettivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2010 epatoprotettore [it] epatoprotettore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2010 epatobiliare [it] epatobiliare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2010 epicicloidale [it] epicicloidale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2010 Facchinei [it] Facchinei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2010 Tino di Camaino [it] Tino di Camaino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2010 Francesco Facchini [it] Francesco Facchini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 energetico [it] energetico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 entomofago [it] entomofago ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 Macri [it] Macri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 Macrì [it] Macrì ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 Nicomaco da Gerasa [it] Nicomaco da Gerasa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endotermico [it] endotermico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endovenoso [it] endovenoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 eneolitico [it] eneolitico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 ennesimo [it] ennesimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enterico [it] enterico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 entomofilo [it] entomofilo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ