ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
16/12/2010 empirista [it] empirista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enciclopedista [it] enciclopedista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emittente [it] emittente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emocromo [it] emocromo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enalotto [it] enalotto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enantiomorfismo [it] enantiomorfismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 encausto [it] encausto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/12/2010 encefalogramma [it] encefalogramma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 enciclopedismo [it] enciclopedismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endecaedro [it] endecaedro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endocarpo [it] endocarpo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endoderma [it] endoderma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emotorace [it] emotorace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 endometrio [it] endometrio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 encomio [it] encomio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emistichio [it] emistichio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emolumento [it] emolumento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emuntorio [it] emuntorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emodializzato [it] emodializzato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emostatico [it] emostatico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emotivo [it] emotivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emulatore [it] emulatore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emulsionatore [it] emulsionatore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emissivo [it] emissivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emocromocitometrico [it] emocromocitometrico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emopoietico [it] emopoietico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emorragico [it] emorragico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emorroidale [it] emorroidale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emulativo [it] emulativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 emulsionabile [it] emulsionabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ