ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
12/02/2011 geomagnetismo [it] geomagnetismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 gerarca [it] gerarca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 geotropismo [it] geotropismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 germicida [it] germicida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 gerundivo [it] gerundivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 gessoso [it] gessoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 geometricità [it] geometricità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 geodesia [it] geodesia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 gentildonna [it] gentildonna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 genzianella [it] genzianella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 genuflessione [it] genuflessione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 geodetica [it] geodetica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 geosfera [it] geosfera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 geosinclinale [it] geosinclinale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 geomanzia [it] geomanzia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 geologia [it] geologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 elvezi [it] elvezi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cotale [it] cotale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 costui [it] costui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cotogna [it] cotogna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cotanto [it] cotanto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 costumato [it] costumato ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/01/2011 costura [it] costura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cotognata [it] cotognata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cote [it] cote ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cotesto [it] cotesto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 cotica [it] cotica ਉਚਾਰਨ scarletta ਵੱਲੋਂ
23/01/2011 Sisto [it] Sisto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2011 Enzo [it] Enzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 Quercia comune [it] Quercia comune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ