ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
22/01/2011 senza soluzione di continuità [it] senza soluzione di continuità ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/01/2011 implementale [it] implementale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 geostazionario [it] geostazionario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 georgico [it] georgico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 geodetico [it] geodetico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 geocentrico [it] geocentrico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 genuflesso [it] genuflesso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 matroso [it] matroso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 travertino [it] travertino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madroso [it] madroso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madrigalesco [it] madrigalesco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 maestranza [it] maestranza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madreporico [it] madreporico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madreselva [it] madreselva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 geminare [it] geminare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 gattoni [it] gattoni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 gauss [it] gauss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 gemellare [it] gemellare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madrepora [it] madrepora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madrigaleggiare [it] madrigaleggiare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madrigalessa [it] madrigalessa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madriale [it] madriale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2011 madrialetto [it] madrialetto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2011 Ermanno Scervino [it] Ermanno Scervino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2011 bovindo [it] bovindo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2011 boaro [it] boaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 generalità [it] generalità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 genericità [it] genericità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 gazatura [it] gazatura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/01/2011 geenna [it] geenna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ