ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
17/01/2011 gelivo [it] gelivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 geminato [it] geminato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gemmiparo [it] gemmiparo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 genealogico [it] genealogico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 generalizio [it] generalizio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 generativo [it] generativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 generazionale [it] generazionale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 genitoriale [it] genitoriale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gaudioso [it] gaudioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gattopardesco [it] gattopardesco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 bere a garganella [it] bere a garganella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garrotta [it] garrotta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garganella [it] garganella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gargotta [it] gargotta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garitta [it] garitta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 galvanizzazione [it] galvanizzazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gambiera [it] gambiera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gambizzazione [it] gambizzazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gamella [it] gamella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gamia [it] gamia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gammaglobulina [it] gammaglobulina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 ganga [it] ganga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gasolina [it] gasolina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gassificazione [it] gassificazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gassa [it] gassa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gastralgia [it] gastralgia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gastrectomia [it] gastrectomia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gastroenterite [it] gastroenterite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gastropatia [it] gastropatia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gattamorta [it] gattamorta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ