ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
17/01/2011 gattara [it] gattara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gavina [it] gavina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gastrula [it] gastrula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garantista [it] garantista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 andare a gattoni [it] andare a gattoni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 prendere per il ganascino [it] prendere per il ganascino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gardesano [it] gardesano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garibaldino [it] garibaldino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garantito [it] garantito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 castaldo [it] castaldo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 ganghero [it] ganghero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 ganglioma [it] ganglioma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gangsterismo [it] gangsterismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garantismo [it] garantismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gasogeno [it] gasogeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gasometro [it] gasometro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gastaldo [it] gastaldo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gamberetto [it] gamberetto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gambetto [it] gambetto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gambo [it] gambo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gambrinismo [it] gambrinismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 ganascino [it] ganascino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 gambaletto [it] gambaletto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 galvanometro [it] galvanometro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 galvanoscopio [it] galvanoscopio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garrese [it] garrese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garrito [it] garrito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garbuglio [it] garbuglio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garbo [it] garbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2011 garbino [it] garbino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ