ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Italgete [it] Italgete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 istrica [it] istrica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Centa [it] Centa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 hai [it] hai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Torralba [it] Torralba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Gelida [it] Gelida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Via del Babuino [it] Via del Babuino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 Giovanni Domenico Cassini [it] Giovanni Domenico Cassini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 nostrana [it] nostrana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2019 favolosa [it] favolosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. [it] Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 Io decisi di muovermi verso sud. [it] Io decisi di muovermi verso sud. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 Vietato attraversare i binari. [it] Vietato attraversare i binari. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? [it] Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 Va tutto bene, rilassati. [it] Va tutto bene, rilassati. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 solo come un cane [it] solo come un cane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 avere del geniale [it] avere del geniale ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2018 autospazzatrice [it] autospazzatrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 di bell'aspetto [it] di bell'aspetto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 codice di accesso [it] codice di accesso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 buco nell'acqua [it] buco nell'acqua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Costanza Miriano [it] Costanza Miriano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 mister [it] mister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dialettofono [it] dialettofono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 malaticci [it] malaticci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 malaticcia [it] malaticcia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 malaticce [it] malaticce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Ho ottenuto la licenza di caccia. [it] Ho ottenuto la licenza di caccia. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. [it] L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. [it] Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ