ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 satrape [it] satrape ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 satrapia [it] satrapia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Luliana [it] Luliana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Sancia [it] Sancia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mistagogo [it] mistagogo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 misteriosofia [it] misteriosofia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 misticeto [it] misticeto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mistilinguismo [it] mistilinguismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 misticheria [it] misticheria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 sistemi corporali [it] sistemi corporali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mistione [it] mistione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mitena [it] mitena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 brachiolaria [it] brachiolaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 poesia multilingue [it] poesia multilingue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mitigamento [it] mitigamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mitigazione [it] mitigazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mitilicoltore [it] mitilicoltore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mitografo [it] mitografo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mitologista [it] mitologista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 verisimile [it] verisimile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 moccione [it] moccione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 educazione omogenea [it] educazione omogenea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Giacomo Carissimi [it] Giacomo Carissimi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 corde vocali [it] corde vocali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mixite [it] mixite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 missiniformi [it] missiniformi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 missine [it] missine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mixine [it] mixine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mizostomide [it] mizostomide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 moabitico [it] moabitico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ