ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 kilt [it] kilt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 kiwi [it] kiwi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 kimono [it] kimono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 kircheriano [it] kircheriano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Chirghisi [it] Chirghisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mistagogico [it] mistagogico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 misteriosofico [it] misteriosofico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 abbaiavano [it] abbaiavano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Bujon [it] Bujon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Savorgnan [it] Savorgnan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Polcenigo [it] Polcenigo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Brugnera [it] Brugnera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 ineguagliabile [it] ineguagliabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Adeleta [it] Adeleta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Aletea [it] Aletea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Amadore [it] Amadore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 misticamente [it] misticamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mistobosco [it] mistobosco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mitigativo [it] mitigativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mitografico [it] mitografico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 misoneismo [it] misoneismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 misoneista [it] misoneista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 missionologia [it] missionologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 missorio [it] missorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 misoginismo [it] misoginismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 adelfia [it] adelfia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 mistagogia [it] mistagogia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 molitura [it] molitura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 Michelina [it] Michelina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2011 nodo gordiano [it] nodo gordiano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ