ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 Vecellio [it] Vecellio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] piangere lacrime di gioia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 guanti del portiere [it] guanti del portiere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 dischetto del rigore [it] dischetto del rigore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2014 calcio di punizione [it] calcio di punizione ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 elastan [it] elastan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 entusiasmo [it] entusiasmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 accomodàti [it] accomodàti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 giudichino [it] giudichino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 interpellino [it] interpellino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 capìta [it] capìta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 soffiarsi il naso [it] soffiarsi il naso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/01/2013 acciambellare [it] acciambellare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 raccoglierti [it] raccoglierti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 affastellato [it] affastellato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 istologicamente [it] istologicamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 cogliere alla sprovvista [it] cogliere alla sprovvista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 assemblino [it] assemblino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 vivano [it] vivano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 sentano [it] sentano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 ardesia [it] ardesia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 disturbarla [it] disturbarla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 Marinara [it] Marinara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2013 Ararat [it] Ararat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2012 Catanei [it] Catanei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2011 Emio Greco [it] Emio Greco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2011 Hertziana [it] Hertziana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2011 Campetti [it] Campetti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2011 Eurasia [it] Eurasia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2011 Cerruto [it] Cerruto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ