ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/08/2011 notai [it] notai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2011 mercanti [it] mercanti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/08/2011 banchieri [it] banchieri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 avviene [it] avviene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 sperimento [it] sperimento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 impermanente [it] impermanente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 ritroviamo [it] ritroviamo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Madonna del Sangue [it] Madonna del Sangue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Edoardo Pazzagli [it] Edoardo Pazzagli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 fragile [it] fragile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 sfigmomanometro [it] sfigmomanometro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Birbet [it] Birbet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Riva-Rocci [it] Riva-Rocci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Filide [it] Filide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 marcita [it] marcita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 biondini [it] biondini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Stefano Battaglia [it] Stefano Battaglia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Castione-Arbedo [it] Castione-Arbedo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Paolo Mazzoleni [it] Paolo Mazzoleni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Airolo [it] Airolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Ascona [it] Ascona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Biasca [it] Biasca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Sant'Antonino [it] Sant'Antonino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi [it] Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Ticinesi [it] Ticinesi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Maggia [it] Maggia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Orselina [it] Orselina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Bartolomeo d'Ivrea [it] Bartolomeo d'Ivrea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Cimetta [it] Cimetta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/08/2011 Melezza [it] Melezza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ